Privacyverklaring

Privacyverklaring
Nappy's.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Nappy's.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 27 januari 2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Ilka van der Poel, de contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware: Magento
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Magento maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting: Byte
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Best4u en Byte. Deze partijen verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Best4u en Byte hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Best4u en Byte zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten: MailChimp en Office365
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors: Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen: KiyOh
Wij verzamelen reviews via het platform van KiyOh. Als u een review achterlaat via KiyOh dan bent u verplicht om uw e-mailadres op te geven. KiyOh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. KiyOh publiceert uw naam en woonplaats alleen op de eigen website wanneer u deze vrijwillig heeft ingevuld. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. In sommige gevallen kan KiyOh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met KiyOh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. KiyOh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. KiyOh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan KiyOh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van KiyOh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. KiyOh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. KiyOh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van KiyOh.

Verzenden en logistiek: DPD en Sendcloud
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD en Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD en Sendcloud delen. DPD en Sendcloud gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud of DPD onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden: Yuki
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Yuki. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Yuki is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Yuki gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Youtube

Wij maken gebruik van YouTube API Services om video's te kunnen laten zien op onze website. Lees ook de algemene voorwaarden van Youtube en het Google privacybeleid.


Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Nappy's.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Nappy's.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies: Magento

Requested Functionality Cookies

guest-view

Stores the Order ID that guest shoppers use to retrieve their order status. Guest orders view. Used in “Orders and Returns” widgets.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: Yes
 • Expiration Policy: Session
 • Module: Magento_Sales

mage-messages

Tracks error messages and other notifications that are shown to the user, such as the cookie consent message, and various error messages. The message is deleted from the cookie after it is shown to the shopper.

There is not an option to disable this cookie.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: No
 • Expiration Policy: Duration 1 year. Cleared on frontend when the message is displayed to the user.
 • Module: Magento_Theme

product_data_storage (local storage)

Stores configuration for product data related to Recently Viewed / Compared Products.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: No
 • Expiration Policy: Per local storage rules
 • Module: Magento_Catalog

recently_compared_product (local storage)

Stores product IDs of recently compared products.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: No
 • Expiration Policy: Per local storage rules
 • Module: Magento_Catalog

recently_compared_product_previous (local storage)

Stores product IDs of previously compared products for easy navigation.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: No
 • Expiration Policy: Per local storage rules
 • Module: Magento_Catalog

recently_viewed_product (local storage)

Stores product IDs of recently viewed products for easy navigation.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: No
 • Expiration Policy: Per local storage rules
 • Module: Magento_Catalog

recently_viewed_product_previous (local storage)

Stores product IDs of recently previously viewed products for easy navigation.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: No
 • Expiration Policy: Per local storage rules
 • Module: Magento_Catalog

X-Magento-Vary

Configuration setting that improves performance when using Varnish static content caching.

 • Is Secure? Yes
 • HTTP Only: Yes
 • Expiration Policy: Based on PHP setting session.cookie_lifetime
 • Module: Magento_PageCache

Persistent Customization Session Cookies

form_key

A security measure that appends a random string to all form submissions to protect the data from Cross-Site Request Forgery (CSRF).

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: No
 • Expiration Policy:
  • PHP: Based on PHP setting session.cookie_lifetime
  • JS: Session
 • Module: Page Cache

mage-cache-sessid

The value of this cookie triggers the cleanup of local cache storage. When the cookie is removed by the backend application, the Admin cleans up local storage, and sets the cookie value to true.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: No
 • Expiration Policy: Session
 • Module: Magento_Customer

mage-cache-storage

Local storage of visitor-specific content that enables ecommerce functions.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: No
 • Expiration Policy: Session
 • Module: Magento_CustomerMagento_Persistent

mage-cache-storage (local storage)

Local storage of visitor-specific content that enables ecommerce functions.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: No
 • Expiration Policy: Session
 • Module: Magento_CustomerMagento_PersistentMagento_NegotiableQuote

mage-cache-storage-section-invalidation (local storage)

Forces local storage of specific content sections that should be invalidated.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: No
 • Expiration Policy: Per local storage
 • Module: Magento_Customer

persistent_shopping_cart

Stores the key (ID) of persistent cart to make it possible to restore the cart for an anonymous shopper.

 • Is Secure? Yes
 • HTTP Only: Yes
 • Expiration Policy: Based on Persistent Shopping Cart - Persistence Lifetime (seconds) configuration
 • Module: Magento_Persistent

private_content_version

Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server.

It is set in multiple places: in PHP, in JavaScript as a cookie, and in JavaScript to local storage.

For the HTTP Only Yes (based on request) means that the cookie Secure if set during HTTPS request and unsecure if set during HTTP request.

 • Is Secure? Yes (based on request), No
 • HTTP Only:
  • PHP: 1 year / 315360000s (10yr)
  • JS: 1 day
  • JS local storage: Per local storage rules (forever)
 • Expiration Policy: Based on Persistent Shopping Cart - Persistence Lifetime (seconds) configuration
 • Module: Magento_PageCacheMagento_Customer

section_data_ids

Stores customer-specific information related to shopper-initiated actions such as display wish list, checkout information, etc.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: No
 • Expiration Policy: Session
 • Module: Magento_Customer

store

Tracks the specific store view / locale selected by the shopper.

 • Is Secure? No
 • HTTP Only: Yes
 • Expiration Policy: 1 year
 • Module: Magento_Store
Cookies: Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookie overzicht https://www.nappys.nl

Naam cookie Doeleinden cookie Toelichting Bewaartermijn cookie
_utma Statistieken / Analyse Webstatistieken 2 jaar
_utmb Statistieken / Analyse Webstatistieken 30 minuten
_utmc Statistieken / Analyse Webstatistieken sessie
_utmt Statistieken / Analyse Webstatistieken 10 minuten
_utmz Statistieken / Analyse Webstatistieken 6 maanden
PHPSESSID Functioneel Werking van de website duur van de sessie

 

Cookies: Hotjar - analytics & klantfeedback
Met behulp van Hotjar verzamelen we aanvullende inzichten over het gedrag van de bezoekers aan onze website.
 
_hjUserId (hotjar.com)
Deze cookie wordt geplaatst bij het bezoek aan een pagina waarop de Hotjar code staat. De cookie bevat een unieke identifier (UUID), die het mogelijk maakt om dezelfde bezoeker op meerdere pagina's en sessies te volgen. Uw bezoeken kunnen anoniem opgenomen worden voor analysedoeleinden.
 
_hjClosedSurveyInvites (hotjar.com)
Deze cookie wordt eenmalig geplaatst om uw reactie op een uitnodiging voor een enquête op te slaan. Hiermee kunnen we waarborgen dat u dezelfde uitnodiging niet herhaaldelijk te zien krijgt.
 
_hjDonePolls (hotjar.com)
Deze cookie wordt geplaatst om uw reactie op een peiling op te slaan. Zo voorkomen we dat u na het invullen van de peiling nogmaals om uw mening gevraagd wordt.
 
_hjMinimizedPolls (hotjar.com)
Deze cookie wordt geplaatst als u een peilingvenster verkleint, zodat deze geminimaliseerd blijft tijdens het vervolg van uw websitebezoek. We gebruiken peilingen om meer inzicht te verkrijgen in de wensen van onze websitebezoekers.
 
_hjIncludedInSample (hotjar.com)
Deze sessie cookie wordt geplaatst om Hotjar te laten weten of een bezoeker opgenomen is in de steekproef die wordt gebruikt om trechters te genereren. Met behulp van trechters krijgen we meer inzicht in de doorstroming en mogelijke knelpunten binnen onze website.


Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Nappy's.nl
Zegelhorstweg 4
7942 RX Meppel
Nederland
T +31 (0) 522 475 883
E info@nappys.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Ilka van der Poel 
T +31 (0) 522 475 883
E info@nappys.nl